Leverings voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van simzi.nl.

Datum: 1-3-2012

www.SimZi.nl is onderdeel van:

Szimone Creates
Denenmarkensingel 70

2408 CA Alphen aan den Rijn

info@simzi.nl

www.simzi.nl

BTW: NL1899.91.299.B01

ABN AMRO : 56.79.69.010Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met simzi.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. Overeenkomst : Iedere overeenkomst die tussen simzi.nl en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Bestelling/order : Iedere opdracht van de koper aan simzi.nl. Bestellingen/orders kunnen alleen via de webshop van simzi.nl geplaatst worden.

1.4. Producten/artikelen : Sierkussens, kussenhoezen en andere home-fashion artikelen.

1.5. Diensten : De door simzi.nl te verlenen diensten waaronder service en bezorging in de ruimste zin, al dan niet betrekking hebbende tot producten.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van simzi.nl geeft de koper te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Simzi.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan te wijzigen zonder hiervan mededeling te doen, anders dan een vermelding van de laatste aanpassingsdatum aan het begin van de voorwaarden.

2.3. Simzi.nl zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Simzi.nl. De bestelde producten worden bij de koper afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij Simzi.nl.

2.4. Alle producten worden tot aan de deur bezorgd.

2.5. Simzi.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

2.6. Simzi.nl is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Simzi.nl te weigeren.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van simzi.nl zijn vrijblijvend en simzi.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door simzi.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt, en simzi.nl de opdracht heeft bevestigd aan het door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan simzi.nl te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3.3. Simzi.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt simzi.nl dit mede binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW en verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van simzi.nl vermeld.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van overschrijving . Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van simzi.nl.

4.4. simzi.nl behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging

5.1. De door simzi.nl opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per email, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper bij simzi.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de koper terugbetaald.

5.2. simzi.nl verstuurt haar producten met PostNL . Zodra simzi.nl de betaling heeft ontvangen start de verwerking van de bestelling en wordt deze doorgaans binnen een week geleverd.

Artikel 6. Aflevering en risico

simzi.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen simzi.nl en de koper. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

Artikel 7. Verzendkosten

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland.

Er geldt een vast tarief inclusief BTW van 5,- euro bij verzending binnen Nederland.

Voor buitenland gelden andere tarieven.

Artikel 8. Leveringen en garanties

8.1. simzi.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van simzi.nl zijn verricht.

- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.2. Ruilen/retourneren

Indien de koper meent dat een product niet aan de overeenkomst of verwachting voldoet, heeft de koper de keuze deze producten te retourneren of te vervangen door nieuwe producten, binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de bestelling. De koper dient deze retourzending vooraf bij info@ simzi.nl te melden o.v.v. het ordernummer en het woord Retour. De goederen moet de koper zelf retour zenden. De kosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de koper. simzi.nl heeft het recht onvoldoende gefrankeerde retourzendingen te weigeren.

Indien de koper slechts een deel van de bestelling retourneert, zullen alleen de kosten van dat deel/artikel aan de koper terugbetaald worden, de verzendkosten blijven voor rekening van de koper.

Zodra simzi.nl de retourzending in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de koper het aankoopbedrag binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugbetaald.

Indien de koper een artikel wil ruilen voor een ander artikel, zal er een nieuwe factuur gemaakt worden en worden de verzendkosten opnieuw berekend. Het eventuele tegoed zal dan aan de koper terugbetaald worden. De verzending naar de koper van een geruild product neemt simzi.nl voor haar rekening, doch alleen bij de eerste ruiling.

8.3. Defecte/incomplete zendingen: Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient de koper direct na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij simzi.nl . De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor simzi.nl.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan simzi.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan simzi.nl toekomende rechten, heeft simzi.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat simzi.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan simzi.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van simzi.nl wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Privacy

11.1. simzi.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door simzi.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van simzi.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen simzi. worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over de productportfolio van simzi.nl. De koper geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. simzi.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van simzi.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. simzi.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3. simzi.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internet-browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor simzi.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Diversen

12.1. Indien de koper aan simzi.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is simzi.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan simzi.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2. Wanneer door simzi.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat simzil.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

12.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met simzi.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door simzi.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4.simzi.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

TC15-467 Green Flower Jute € 19,95 € 14,95

Gastenboek

  • 30-06-2017 - Bedankt voor de snelle levering, bestelling in uitstekende orde ontvangen...  lees meer
  • 25-08-2016 - Het kussen in goede staat ontvangen goed verpakt. Ben er...  lees meer
  • 18-02-2015 - De sierkussens vandaag binnen gehad en ook nog eens op...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2019 SIMZI DESIGN SIERKUSSENS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel